پیش فاکتور دریافت فایل
کنترل و امراض و افات درخت انگور به روش های صحیح
5719
6,000 تومان
.zip
1,993 کیلوبایت
توضیحات:
بخشی از فایل: کنترل و امراض و آفات درخت انگور
تعداداسلاید:41
فرمت:ppt
اسلاید1:مصؤنیت در جریان تطبیقامراض و آفات مهم در افغانستان
شرایط توسعه و انکشاف
معرفی امراض و آفات
سبب تخریب و از بین بردن تاک های انگور شده میتواند
تاثیرات اقتصادی
استراتیژی های کنترول و جلوگیری
کیمیاوی
بیولوژیکی
تولیدات کیمیاوی
اسلاید2:امراض:خاکسترک
قرغنه
دیگر
آتشک
اسلاید3:برنامه:سلفر را از وقتیکه طول شاخچه ها ۲ – ۳ سانتی متر باشد، تطبیق نمایید
به اندازه ۱۵ – ۳۰ کیلوګرام /هکتار تطبیق میگردد.
تطبیق سلفر در آوایل صبح (رطوبت شبنم در جذب مواد روی برگها کمک خواهد نمود)
درروزهای بارانی و سرد تطبیق ننمایید.
در هر ۱۴ – ۲۱ روز
تداوی مطلوب این است که باید ۳ مرتبه قبل از فندق و یک مرتبه بعد تولید میوه جات تطبیق گردد (به اندازه نخود)
در اوایل فصل تداوی کردن برای کاهش اندازه فنگس حایز اهمیت میباشد.
تداوی بعد از جمع آوری حاصلات برای صحت مند بودن برگها و ساختار ذخیره ها حایز اهمیت میباشد.
تطبیق اولی _ ۱۵ کیلوګرام /هکتار
تطبیق دومی _ ۲۰ کیلوګرام /هکتار
تطبیق سومی_ ۳۰ کیلوګرام /هکتار
تطبیق چهارمی_ ۳۰ کیلوګرام / هکتار

1399/7/10 - فایل روز