زبان کارشناسی ارشد

6,250 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
زبان کارشناسی ارشد
 • کد فایل: 5571
 • قیمت: 6,250 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .pdf
 • حجم فایل: 6,347 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 649 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: Pdf
 • تعداد صفحات: 277 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

جموعه حاضر اثری است که در برگیرنده تالش پنج ساله نگارنده جهت گردآوری، شناخت و تبیین سئواالتی استت
که در چند سنه اخیر طی آزمونهای ورودی کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی و پیراپزشکی عنتوان گردیتده و
در طول این مدت دغدغه اصلی وی یافتن راه حلی جهت هدایت داوطلبانی است که طی دوره کارشناستی ختود بته
ندرت با روش پاسخگویی به چنین سئواالتی آشنا گردیده اند.
تمرکز این مقال بر تحلیل و تبیین سئواالتی است که از سنة 08( و باالخص از ستنة 08 )از ست وی وزارت بهداشت جهت داوطلبان مطرح شده است و تفحص نگارنده بر جزئیتات آن بترای وی مبتین ایتن مطلته بتوده کته سئواالت مطرح شده بر گرفته از متون مربوط به حوزه علوم پزشکی است که عمدتاً در کته تافل PBT موجتود در بازار و حتی کمیاب آورده شده است و بر خالف ظن اکثر داوطلبان تتازه کتار از کتته معرفتی شتده از ستوی وزارت بهداشت در دفترچه آزمون نمی باشد چرا که به بیان دفترچه مذکور مطالعته کتابهتای یادشتده در آن متی توانتد بته آشنایی داوطلبان با نمونه سئواالت کمک کند و نه بیشتر.این کتاب، که مطابق نمونه سئواالت آزمون وزارت بهداشت تکیه بتر مها رتهتای لاتات و خوانتدن و در مطله دارد، مشتمل بر یازده بخش است که هر بخش شامل یک مهارت خواندن و در مطله، یک مهارت لاات و نیز مروری بر نمونه سئواالت سنوات گذشته است. برای توضیحات مربوط بته مهارتهتای در مطلته و لاتات هتر بخش، نمونه سئواالت سنوات گذشته وزارت بهداشت بصورت طبقه بنتدی شتده آورده شتده و بتا تکیته بتر اصتول استاندارد تافل به زبان فارسی توضیح داده شده اند. نمونه سئواالت سنوات گذشته در انتهتای هتر بختش نیتز م یتد ممارست بیشتر و میزان پیشرفت شما پس از فراگیری هر مهارت خواهد بود. توجه داشته باشید که حجم و پیچیدگی سئواالت از کم به زیاد در بخش های اولیه تا آخرین بخشها با این هدف تنظیم شده اند کته تمتام داوطلبتان در هتر سطحی که باشند بتوانند حداکثر استفاده خود را از این کتاب ببرند و فشتار زیتادی را در فراگیتری مطالته متحمتل
نشوند. پس از بخش یازدهم نیز سئواالت سنوات 08 الی 08 بهمراه پاسخ تشریحی آنها آورده شده که می تواند معیار
خوبی برای سنجش داوطلبان چه قبل از شروع مطالعه مهارتها و چه پس از اشراف یافتن به مهارتها باشتد. همچنین
در انتها، برای ممارست بیشتر و اشراف کامل، گزیده ای از قسمتهای خواندن و در مطلهِ کته مختلف تافل آورده
شده است که جزو منابع در دفترچه ثبت نام آزمون ذکر نشده ولی همواره مد نظر طراحان سئوال این آزمون بوده انتد
و از طرفی در بازار کتاب نایاب هستند.
<meta name="google-site-verification" content="ixEThv4hws5e_RPBg7Lm40kDNFMh_AWKUVQabzraewQ" />

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 6,250 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .pdf
 • حجم فایل: 6,347 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر