درگاه پرداخت آرین پال طراحی سازه های هیدرولیکی سد های مخزنی

طراحی سازه های هیدرولیکی سد های مخزنی

6,250 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
طراحی سازه های هیدرولیکی سد های مخزنی
 • کد فایل: 5585
 • قیمت: 6,250 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 1,329 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 161 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: DOCX
 • تعداد صفحات: 162 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎي اﺧﻴﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ وﻗﻮع ﺳﻴﻼب ﻫﺎ درﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﻼﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺳﻴﻼب ﻃﺮاﺣﻲ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد.ﭘـﺲ از آزﻣـﻮن ﻫﻤﮕﻨـﻲ ، در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻴﻼب ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺪ دز و ﺳﺪ در دﺳﺖ اﺣﺪاث ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫﻔـﺖ روش ، داده ﻫﺎي آﺑﺴﻨﺠﻲ ﻣﺮﻛﺐ از روﺷﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻴﻼب ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻘﻄـﻪ اي ﺳـﻴﻼب و روﺷـﻬﺎي ، ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺸﺘﺎور ﺧﻄﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﺴﻨﺠﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ . ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋـﻪ ﻣـﻲ شود واﮔﺮاﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ، اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﻼب ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ را دﺷـﻮار ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ، ﺷﻮد ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﻼب ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﺪ ﺑﺎﻻي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷـﺪن ﻃـﺮح ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺳﻴﻼب ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎزه ﺑﺤـﺮان ﺑﺎﻟﻘﻮه اي را ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺤﺮاﻧﻬـﺎي ﻧﺎﺷـﻲ از ﺷﻜـﺴﺖ ﺳـﺎزهاﻳﺠﺎد روﺷـﻲ ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﺟﻬـﺖ اﻧﺘﺨـﺎب ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ، ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح ﺳﻴﻼب ﻃﺮاﺣﻲ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي دارد. از اﻳن داده ﻫﺎي ﭘـﺮت از ﻃﺮﻳـﻖ ﭼﻬـﺎر روش ، رو در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻣﺎري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣـﺬف و ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از داده ﻫـﺎي آﺑـﺴﻨﺠﻲ ﺟﺪﻳـﺪ در ﻫﻔـﺖ ﺗـﺎﺑﻊ ﺗﻮزﻳـﻊ احتمالاتی راﻳﺞ در آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪﻳـﺪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﮕﺮاﻳـﻲ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺳﻴﻼب ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ دﻗﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺳﻴﻼب ﻣﻲ ﺑﺎﺷـد.ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ روش ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻴﻼب ﻃﺮاﺣﻲ را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح ﻣﻤﻜﻦﻣﻲ ﺳﺎزد

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 6,250 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 1,329 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر