ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻮﻻﺩﻫﺎ ﻭ ﭼﺪﻧﻬﺎﻱ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ

8,500 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻮﻻﺩﻫﺎ ﻭ ﭼﺪﻧﻬﺎﻱ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ
 • کد فایل: 5693
 • قیمت: 8,500 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .pdf
 • حجم فایل: 4,640 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 693 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: pdf
 • تعداد صفحات: 136 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻮﻻﺩﻫﺎ ﻭ ﭼﺪﻧﻬﺎﻱ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻮﻻدي ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ و ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻓﻮﻻدﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ ﻓﻮﻻدﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻌﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از ﻗﻮاﻋﺪ و ﭼﺎرﭼﻮﺑﻬﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن دد . اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﮔﺮ ، ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻓﻮﻻدﻫﺎ در ﮔﺮدآوري ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ و در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را در ﻣﻮرد اروﭘﺎﯾﯽ و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻈ ، ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻓﻮﻻدﻫﺎ در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯿﺮ آﻟﻤﺎن، ﻓﺮاﻧﺴﻪ و روﺳﯿﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورد . در ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﻧﺤﻮه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﻮﻻدﻫﺎ در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﺎدل ﻓﻮﻻدﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮕ ﺗﻼش ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻬﺎي اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ دﯾ ﺮي ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . در ﺿﻤﻦ ﺟﺪاول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓﻮﻻدﻫﺎ و ﭼﺪﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﻨﺪه را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﯾﺎري ﻣﯽ دﻫﺪ ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺪاول ﻣﺘﻌﺪد . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻮدن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر و اﻓﺰاﯾﺶ ﻒ اﻣﺮوزه ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ ، ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻮﻻدﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺪف ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﺗﺎﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ، ﻧﯿﺎز ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﺮآورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺘﺎﻟﻮرژي، ﻋﻠﻢ ﯾﺎ ﻫﻨﺮ؟ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﻣﺘﺎﻟﻮرژي ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮﻫﺎ و ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻮم اﺳﺖ " ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺟﺎﻟﺐ رﺷﺘﮥ ﻣﺘﺎﻟﻮرژي را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ، ﮐﻨﺪ . . ﻣﺘﺎﻟﻮرژي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻨﺮ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ ، از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﻓﻠﺰ را ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻠﺰات و ﻫﻨﺮ ﮐﺎرروي آﻧﻬـﺎ را ﻣﺘـﺎﻟﻮرژي ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ا اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ز ﮐﺎﻧﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ)ن ﺟﺪاﺳﺎزي از ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪ( ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص و ﺗﻬﯿﻪ آﻟﯿﺎژ ﻫـﺎ ، ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻤﺶ ، ذوب ، و ﻓﻦ ﮐﺎر ﺑـﺮروي ﻓﻠـﺰات و ﺷـﮑﻞ دادن آﻧﻬـﺎ را در ﺑـﺮ ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد . m ) ﻣﺘـﺎﻟﻮرژي etallurgy( m ازدو واژه ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ etal ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﻓﻠـﺰ و ourgeinﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ . در اﯾﻨﺠ ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺎم اﯾﻦ رﺷـﺘﻪ را "ي ﻣﺘﺎﻟﻮژ" . ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ، ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﯾﺸﮥ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﯿﺎس ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻌـﻀﯽ ﻫـﺎ در ، ﻣﻨﺸﺄ اﯾﻦ ﺧﻄﺎ ً اﺣﺘﻤﺎﻻ ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ . رادﯾﻮﻟﻮژي و ﺻﺪﻫﺎ رﺷ ﺑﻪ ، ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ، ﭼﻮن ﺑﯿﻮﻟﻮژي ﺘﮥ ﻋﻠﻤﯽ دﯾﮕﺮ "ي ﻟﻮژ" آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ، ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ رﺷﺘﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﯿﺎس ﻣﺘﺎﻟﻮژي ﺑﺎﺷﺪ. . ﺟﻮان اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺻﺪﺳﺎل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺰات را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺮار داده اﻧـﺪ ً ﻧﺴﺒﺘﺎ ، ﻣﺘﺎﻟﻮرژي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻠﻢ مﺘﺎﻟﻮرژي ، اﯾﻨﻬﺎ ، ﺑﺎ ﻫﻤﻪ . ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ، ﺎاﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﻮاﻧﺘﺮﯾﻦ داﻧﺶ ﻫﺎ اﺳﺖ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻓﻼت اﯾﺮان ﺟﺰو اوﻟﯿﻦ اﻗﻮاﻣﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻓﻠﺰات و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ . ، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺳـﺎﺑﻘﻪ دﯾﺮﯾﻨـﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ روزاﻓﺰون ﻓﻠﺰا ت در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ و وﺟﻮد ﻣﻌﺎدن ﻏﻨﯽ ﻣﺘﻌﺪد در ﮐﺸﻮرﻣﺎن، ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻣﺘﺎﻟﻮرژي در ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﻮده و ﺳﻄﺢ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ. ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﻣﺘﺎﻟﻮرژيﻧﺘﯿﺠﮥ ﺗﻼش ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﮔﺴﺘﺮده اي اﺳ ، ﮐﺎرﺑﺮد اﻣﺮوزي ﻓﻠﺰات ﺖ ﮐﻪ ﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘﯿﺶ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ . دورة ﻓﻠﺰات ﭘﺲ از ﻋﺼﺮ ﺳﻨﮓ ﺑﻮده واز ﺣﺪود ﻫﺸﺖ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺷﺮوع ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺲ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﻠﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺧـﺎﻟﺺ و ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﺟـﺪا از ﻣـﻮاد . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻣﺲ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐ ﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ از ﻇﺎﻫﺮي ﻓﻠﺰي ﺑﺎ رﻧﮕﻬـﺎﯾﯽ اﻟـﻮان . ﻃﻼﯾﯽ و ﺳﺮخ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺳﺒﺰ ، ﻻﺟﻮردي ، ﻧﻈﯿﺮ ﻧﯿﻠﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﺮ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﺣـﺎوي ﻣـﺲ ﺑﺎﺷﺪ ، از ﻃﺮﻓﯽ ﭼﻮن ﻣﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻟﺺ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد ﻟﺬا ﺟﺰو اوﻟـﯿﻦ ﻓﻠﺰاﺗـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﺮ را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ذرات درﺧﺸﺎن ﻃـﻼ ﮐـﻪ در ﻣﺎﺳـﻪ ﻫـﺎي اﻃـﺮاف رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ. ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺸﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ، ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮد ﻣﺼﺮﯾﺎن و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﺪﯾﺎن ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﻞ در اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﻼ از ﺳﻨﮕﻬﺎي آن، ﺗﻮﻓﯿﻖ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ . در . در ﮐﻨﺎر رود ﺟﯿﺤﻮن و در ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ً اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از دورة ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪدي از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﺮب و آﻧﺘﯿﻤﻮان )ﻪ ، ﻧﻘﺮه ، ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻗﻠﻊ ﺳﻨﮓ ﺳﺮﻣ (ﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻧ . ﻓﻠﺰﮐﺎران ﺳﺮخ ﮐﺮدن، ذوب ﻓﻠﺰات و آﻣﯿﺨﺘﻦ آﻧﻬﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐـﺮده و ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺠﺮﺑﯽ آﻟﯿﺎژ ﻫﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻨد. ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻠﺰات را ﻣﯽ ﺗﻮان ذوب ﮐﺮد و در ﻗﺎﻟﺒﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﯾﺨﺘـﻪ ﮔـﺮي ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎم ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻋﺼﺮ ﻓﻠﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻦ ﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻄﻮط ﭘﻬ ﺑﺎﻧﺪ و ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. E ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﻮي marketer د 2005 ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ،در ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎر ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ 250 و از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﻬﻦ ﺖ ﺑﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﭘﺮ ﺳﺮﻋ ﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨ. 845 اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ ﺪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨ. ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و در رده اول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر 175 ﺑﺮاﺑﺮ 43 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد از 700 ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻧﻔﺮ ﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻄﻮط ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨ. در آﻣﺮﯾﮑﺎي ﻻﺗﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺪ 70 ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷ .ر و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد اﻧﻼﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮ 70 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻦ 233 ﮐﺎرﺑﺮان در اروﭘﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از اﯾ 55 ﻣﯿﺎن 2 ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺪ 00 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻄﻮط ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨ . 111 ﭼﯿﻦ داراي 34 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻦ 100 ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻄﻮط ﭘﻬ ﺪ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش روز اﻓﺰون اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن اﻣﺮي ﻻزم ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ رﺳـﺪ ، ﺘﺮﻧﺖ از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑـﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻦ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿ ﻟﺬا آﺷﻨﺎﯾﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ روﺷـﻬﺎي ، ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ آن و ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﯿﺎن ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ، از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻣﺮي ﻻزم و ﺿﺮ ﺖ ، ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد ، ﺻﺤﯿﺢ ﺟﺴﺘﺠﻮ وري اﺳ . ﻣﺘﻮﺟـﻪ ، اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮ روي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ . ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐـﺎر ﺳـﺎده اي ﻧﯿـﺴﺖ ، ﺷﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ روي ﺷﺒﮑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮي اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻠﮑﻪ در زﻣﺎن و د ، ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮ . در اﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻟﻔﺒﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدد .ﺖ در ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﻣﺮﺟﻊ :
1- Handbook of Comparative World Steel Standards, ASTM DS67A, Lite E-book,2nd ed.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 8,500 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .pdf
 • حجم فایل: 4,640 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر