پایان نامه حسابداری مسئولیت های اجتماعی

12,600 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
پایان نامه حسابداری مسئولیت های اجتماعی
 • کد فایل: 5842
 • قیمت: 12,600 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 4,611 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 887 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: PDF
 • تعداد صفحات: 60 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

گردآوری بسیار
جامع پایان‌نامه حساب داری در رابطه با مسئولیت های اجتماعی

چکیده عناوین :
تعریف حسابداری اجتماعی ، معیار و مشکلات تفکیک هزینه های اقتصادی و اجتماعی، ماهیت حسابداری اقتصادی و اجتماعی ، حد مرز مسئولیت ها ، اهداف حسابداری اجتماعی ، روییکرد های مسوولیت های اجتماعی شرکت ها و...

*چکیده‌ای از مطالب داخل فایل :

مقدمه
تاریخچه
تعریف حسابداری اجتماعی
مفروضات سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی
مفاهیم حسابداری اجتماعی
مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی
مزایا و مشکلات اجرای سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی
مشکلات تفکیک هزینه های اجتماعی و اقتصادی
معیارهای تفکیک هزینه های اجتماعی از اقتصادی
مشکلات مربوط به ارتباط هزینه ها و منافع اجتماعی
ماهیت حسابداری اجتماعی
پیشینه بحث و آرای مطروحه
حد و مرز مسئولیت‌ها
نقد آرای مطرح در نظام آنگلوساکسون
متن مصاحبه حسابداری مسئولیتهای اجتماعی در کشور آمریکا
دیدگاههای مسئولیت اجتماعی
نظریات
هزینه های اجتماعی در سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی
استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری اجتماعی
اهداف حسابداری اجتماعی
هدف استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری اجتماعی
رویکرد های مسوولیتهای اجتماعی شرکتها
برنامه ریزی اهداف اجتماعی
سودمندی اطلاعات حسابداری اجتماعی
مسئولیت های اجتماعی – اخلاقیات سازمانی
مزایای حسابداری اجتماعی و دلایل پیاده سازی آن
سود و مسئولیت های اجتماعی در شرکت ها
نتیجه گیری

————-

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه حسابداری مسئولیت های اجتماعی ” بدین شرح است:

در این پروژه تعاریف اولیه از حسابداری اجتماعی آورده شده است. سپس به استفاده کنندگان از حسابداری اجتماعی اشاره شده است. همچنین به تاریخچه و بعد از آن به اهداف حسابداری اجتماعی و مزایای آن و سپس به مشکلات پیاده سازی حسابداری و گزارشگری اجتماعی اشاره شده است.

بسیاری از رفتارها و اقدامات مدیران و کارکنان، متأثر از ارزشهای اخلاقی بوده، ریشه در اخلاق دارد. عدم توجه به اخلاق کار در مدیریت سازمانها، در جوامعی مانند ایران که از یک سو دارای ارزشهای اخلاقی غنی بوده، از سوی دیگر با کشورهای پیشرفته فاصله قابل توجهی دارند، می‌تواند معضلاتی بزرگ برای سازمانها به وجود آورد. به علاوه با افزایش انتظارات اجتماعی از سازمانها، جوامع نسبت به مسائلی مانند محیط زیست ، حقوق زنان، کودکان، اقلیتها، معلولان، برابری استخدام و کاهش نیروی انسانی، حساس‌تر شده‌اند.

بی‌توجهی سازمانها به این حقوق و عدم رعایت اصول اخلاقی در برخورد با ذی‌نفعان بیرونی، می‌تواند مشکلاتی را برای سازمان ایجاد کند و مشروعیت سازمان و اقدامات آن را موردپرسش قرار داده، در‌نتیجه سود و موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. اخلاق کار ضعیف، بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مدیران موثر بوده، می‌تواند بر عملکرد فردی ، گروهی و سازمانی اثر بگذارد.

————-

بخشی‌از منابع و مآخذ:

1پارسائیان، علي مترجم ) .)1384تئوري حسابداري .1چا اول، تهران: انتشارات ترمه.
-2جعفري، محمدرضا " .)1372تئوري حسابدراي اجتماعي." بررسیهاي حسابداري، شاماره-78 ،2
.89
-3خااااوش طیناااات، محساااان 1373و " .)1374حسااااابداري مساااائولیتهاي اجتماااااعي." بررساااایهاي
حسابداري، شماره 10و .
4خوش طینت، محسن و حمید راعاي " .)1383تااثیر ارائاه اطلعاات حساابدار اجتمااعي بار تصامیم
گیري سرمایه گذاران." بررسیهاي حسابداري و حسابرسي، شماره.92-73 ،37
-5فرویاي، داریاوش؛ میار شام شهشاهاني، مرتضاي و سامیه پاور حساین " .)1387نگارش مادیران
دربااااره افشااااي اطلعاااات حساااابداري اجتمااااعي- شاااركتهاي پذیرفتاااه شاااده در باااور اورار بهاااادار
تهران ".)1386بررسیهاي حسابداري و حسابرسي، شماره.70-55 ،52
-6نشااریه بررساایهاي حسااابداري، شااماره ،5پاااییز ،1372تئااوري حسااابداري اجتماااعي: محمدرضااا
جعفري.
-7نشریه بررسیهاي حسابداري، شماره 10و ،11زمساتان ،1373حساابداري مسائولیتهاي اجتمااعي:
محسن خوش طینت.
-8حسابداري منابع انساني: ترجمه دكتر ناصر میرسپاسي، مركز آموزشي مدیریت دولتي، 1

با ارزوی سرافرازی و ارجمندی شما بزرگواران ...

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 12,600 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 4,611 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر